វីនប៊ី ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លីមីតធីត
ការផលិតទៀនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល 20 ឆ្នាំ។

ទៀនក្លិនក្រអូប

ព្រឹត្តិបត្រ រង់ចាំការអាប់ដេត

ផ្ញើ