វីនប៊ី ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លីមីតធីត
ការផលិតទៀនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល 20 ឆ្នាំ។

សម្ភារៈផ្សេងទៀតសម្រាប់ទៀន

ព្រឹត្តិបត្រ រង់ចាំការអាប់ដេត

ផ្ញើ